Home / Motor Vehicles (The Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1972