Home / Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1970